Joomla căn bản

Cài đặt template

 Template là một gói bao gồm các file PHP, HTML, CSS, JS (Javascript)... và các tấm hình, ảnh, biểu tượng, video, flash kèm

Đọc thêm

Quản lý Article

► Sau khi tạo Category và tạo các subcategory. ta bắt đầu tạo các bài viết

XEM DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT

Đọc thêm

Quản lý Category

 

► Đầu tiên chúng ta phải tạo Category trước, tiếp sau đó là subcategory. Các category lồng vào nhau.

XEM DANH MỤC

Đọc thêm

Cấu hình System

Debug System: Khi On thì công cụ Debug hoạt động Nó hiển thị các thông báo ở cuối mỗi trang frontend, backend. Debug

Đọc thêm

Cấu hình site

Site Offline: Thông thường chọn No. Nếu chọn Yes thì website sẽ hiển thị Offline message và Form login. Offline Message: Thông

Đọc thêm

Page 1 of 2